top of page

V45 GROUP

LOGO

ตราสัญลักษณ์

ตราสัญลักณ์ของ V45 Group ถูกออกแบบด้วยแนวคิด "The Adaptive Solution" โซลูชันที่พร้อมปรับเปลี่ยน และปรับตัวไปตามบริบทเพื่อให้ได้โซลูชันที่ดีที่สุดสำหรับทุกคน ตามคำนิยามองค์กรของเรา "WELL SOLUTIONS COMPANY"

ตราสัญลักษณ์ถ่ายทอดแนวคิดดังกล่าวผ่าน V Iconic
Symbol ที่บิดอย่างพริ้วไหว พร้อมสำหรับทุกการปรับเปลี่ยนอย่างชาญฉลาด แต่ยังคงซึ่งความแข็งแรง และหนักแน่นผ่านวัสดุพื้นผิวอย่างโลหะ เพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้กับผู้เกี่ยวข้องในทุกภาคส่วนของเรา และเป็นการสัญญาว่าเราพร้อมสร้างสรรค์ และส่งมอบโซลูชันที่ดีที่สุดเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตให้กับทุกคนอย่างมืออาชีพ

ตราสัญลักษณ์ยังมาพร้อมกับ Logotype ที่เลือกใช้ตัวอักษรแบบสมัยใหม่ที่เรียบง่าย เพื่อพร้อมปรับเปลี่ยนและเปิดรับทุกเทคโนโลยีใหม่ในอนาคต ซึ่งช่วยพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้คน

LOGO VARIATION

รูปแบบของตราสัญลักษณ์

รูปแบบตราสัญลักษณ์ของ V45 Group มีด้วยกัน ทั้งหมด 4รูปแบบ ดังนี้

1. Primary Logo
2. Secondary Logo
3. Iconic Symbol
4. Logotype

กำหนดให้ Primary Logo เป็นตราสัญลักษณ์หลัก ซึ่งต้องถูกเลือกนำไปใช้งานก่อนตราสัญลักษณ์ รูปแบบอื่นเสมอ โดยตราสัญลักษณ์ในรูปแบบอื่นๆ เป็นตราสัญลักษณ์รอง ใช้เมื่อในกรณีที่ไม่สามารถ ใช้งานตราสัญลักษณ์หลักได้ หรือใช้ในบริบทอื่นๆ ตามความเหมาะสม

Primary Logo
Secondary Logo
Iconic Symbol
Logotype

รูปแบบของตราสัญลักษณ์

LOGO VARIATION
bottom of page