top of page

V45 GROUP

"ระยะร่น" เป็นสิ่งที่ผู้ประกอบธุรกิจจะต้องรู้!!

รู้ก่อนสร้าง...สิ่งสำคัญที่ละเลยไม่ได้คือ การก่อสร้างร้านให้ถูกกฎหมาย


ระยะร่น คือ ระยะห่างที่วัดจากตำแหน่งบนทางสาธารณะจนถึงแนวอาคาร และการวัดจากเขตถนน หรือวัดที่จุดกึ่งกลางถนน โดยระยะจะแตกต่างกันไปตามประเภทอาคาร และขนาดของถนน ซึ่งระยะร่นจะต้องเป็นพื้นที่ว่างจากถนนจนถึงอาคาร โดยไม่สนใจแนวเขตที่ดินที่จะสร้างอาคารนั้น


นอกจากนี้ยังมีเรื่องของ "ความปลอดภัยด้านอัคคีภัย" เพื่อเว้นพื้นที่รอบอาคารให้เจ้าหน้าที่ดับเพลิงสามารถดับเพลิงได้จากรอบด้าน และลดโอกาสที่ไฟจะลุกลามไปยังอาคารที่อยู่ใกล้เคียงกันอีกด้วย


"สุขอนามัยของผู้อยู่อาศัย" ไม่ว่าจะเป็นเสียง แสง กลิ่น และความเป็นส่วนตัว หรือการมีช่องว่างระหว่างอาคารที่จะช่วยทำให้อากาศถ่ายเทกว่าการสร้างอาคารโดยไม่คำนึงถึงที่เว้นว่าง และ ที่สำคัญคือการเว้นที่ว่างไว้สำหรับการก่อสร้างและซ่อมแซมอาคาร เมื่อมีที่ว่างของอาคารเพียงพอการก่อสร้าง ซ่อมแซม หรือต่อเติมอาคารก็สามารถทำได้ง่ายขึ้น


ระยะร่นมีอะไรบ้าง ที่ต้องรู้

 •  ระยะร่นของร้านและแนวเขตที่ดินคนอื่น

 1. อาคารความสูงไม่เกิน 9 เมตร ด้านข้างอาคารที่ติดแนวเขตที่ดินผู้อื่น มีช่องเปิด ระยะถอยร่นอาคารจากขอบเขตที่ดิน อย่างน้อย 2 เมตร

 2. อาคารความสูงเกิน 9-23 เมตร ด้านข้างอาคารที่ติดแนวเขตที่ดินผู้อื่น มีช่องเปิด ระยะถอยร่นอาคารจากขอบเขตที่ดิน อย่างน้อย 3 เมตร

 3. อาคารมีความสูงไม่เกิน 15 เมตร ด้านข้างอาคารที่ติดแนวเขตที่ดินผู้อื่น ไม่มีช่องเปิด แต่ต้องให้เจ้าของที่ดินด้านข้างเซ็นหนังสือยินยอม

 4. อาคารความสูง 15-23 เมตร ด้านข้างอาคารที่ติดแนวเขตที่ดินผู้อื่น ไม่มีช่องเปิด ระยะถอยร่นอาคารจากขอบเขตที่ดิน อย่างน้อย 0.5 เมตร •  ระยะร่นจากแหล่งน้ำ

 1. แหล่งน้ำขนาดกว้างน้อยกว่า 10 เมตร ระยะถอยร่นอาคารจากขอบเขตที่ดิน อย่างน้อย 3 เมตร

 2. แหล่งน้ำขนาดกว้าง 10 เมตรขึ้นไป ระยะถอนอาคารจากขอบเขตที่ดิน อย่างน้อย 6 เมตร

ทะเล ทะเลสาบ หรือบึงน้ำใหญ่ ระยะถอยร่นอาคารจากขอบเขตที่ดิน อย่างน้อย 12 เมตร
 •  ระยะร่นจากถนนสาธารณะ

 1. ถนนสาธารณะความกว้างน้อยกว่า 6 เมตร ระยะถอยร่นอาคารจากกึ่งกลางถนนสาธารณะ อย่างน้อย 3 เมตร

 2. ถนนสาธารณะความกว้างน้อยกว่า 10 เมตร ระยะถอยร่นอาคารจากกึ่งกลางถนนสาธารณะ อย่างน้อย 6 เมตร

 3. ถนนสาธารณะความกว้างตั้งแต่ 10-20 เมตร ระยะถอยร่นอาคารจากเขตที่ดิน 1 ใน 10 ของความกว้างถนน

 4. ถนนสาธารณะความกว้างตั้งแต่ 20 เมตรขึ้นไป ระยะถอยร่นอาคารจากเขตที่ดิน อย่างน้อย 2 เมตรกฎหมายระยะร่นเป็นสิ่งสำคัญที่ห้ามละเลยไม่เช่นนั้นร้านที่สร้างหรือต่อเติมก็จะผิดกฎหมาย เจ้าของก็จะต้องเสียค่าปรับและถูกรื้อถอน

โพสต์ล่าสุด

ดูทั้งหมด

ESG คืออะไร ??

ESG หรือแนวคิดเกี่ยวกับการพัฒนาขององค์กรอย่างยั่งยืน โดยไม่ได้หวังผลกำไรเพียงอย่างเดียว แต่การดำเนินธุรกิจจะต้องคำนึงถึงความเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม และมีความรับผิดชอบด้วย ซึ่งจะมีองค์ประกอบทั้งหมด 3 ปั

Comments


bottom of page