top of page

V45 GROUP

เป็นการเพิ่มความรู้ให้กับพนักงาน เพื่อให้เข้าใจถึงบทบาทหน้าที่การทำงานได้อย่างถูกต้องตามที่กฎหมายกำหนด และสามารถนำไปปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ฝึกอบรมเจ้าหน้าที่ความปลอดภัย
ฝึกอบรมเจ้าหน้าที่ความปลอดภัย

7 ธันวาคม 2566

bottom of page