top of page

V45 GROUP

พนักงานถือเป็นอีกหนึ่งฟันเฟืองในการพัฒนาองค์กรไปสู่ความสำเร็จในอนาคต และเราทุกๆ คนจะได้ก้าวเติบโตไปพร้อมๆ กัน

V45 GROUP เห็นถึงความสำคัญ และใส่ใจในเรื่องของสุขภาพพนักงานทุกท่าน จึงมีนโยบายในการจัดกิจกรรมตรวจสุขภาพประจำปีในทุกๆ ปี ซึ่งในปีนี้ได้จัดขึ้นเมื่อวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2567 ที่ผ่านมา

ตรวจสุขภาพประจำปี 2024
ตรวจสุขภาพประจำปี 2024

20 กุมภาพันธ์ 2567

bottom of page