top of page

V45 GROUP

เตรียมความพร้อมก่อนการก่อสร้างต้องเริ่มทำอะไรก่อน

การเตรียมการก่อสร้างมีหลากหลายขั้นตอนแตกต่างกันไป บางครั้งก็ต้องดูหน้างาน หรือขึ้นอยู่กับผู้รับเหมาที่จะเลือกใช้ วันนี้ V45 Group จะมาเล่าขั้นตอนพื้นฐานในการเตรียมงานก่อนทำการก่อสร้างให้ฟัง


1. การปรับพื้นที่ก่อสร้าง

บริเวณที่จะทำการก่อสร้างต้องทำการถางป่า ตัดโค่นต้นไม้ที่อยู่บริเวณนั้นออกก่อน หรือหากมีวัตถุอื่นๆ ที่ไม่พึงประสงค์ต่องานก่อสร้างก็ต้องทำการรื้อถอน และเคลียร์พื้นที่ให้หมด พร้อมทำการขนย้ายขยะต่างๆ ไปทิ้งยังสถานที่ที่ทางคณะกรรมการตรวจการจ้างกำหนดไว้ให้


2. งานขุดดิน

หากหน้างานมีการขุดดิน ต้องทำการขุดให้ได้แนวระดับตามขนาดที่กำหนดไว้ในแบบ และต้องมีความระมัดระวังเป็นพิเศษ เพื่อป้องกันไม่ให้มีผลกระทบต่อพื้นที่นอกขอบเขตแนวการขุด หรือส่งผลกระทบน้อยที่สุดต่อพื้นที่นอกรอบ


3. งานดินถม

ดินที่จะนำมาใช้ถมบดอัดต้องเป็นดินที่ได้รับการคัดเลือกแล้ว และต้องได้รับความเห็นชอบ

จากคณะกรรมการตรวจการจ้างเสียก่อนจึงจะนำไปใช้ได้ ก่อนจะนำดินมาถมต้องจัดหาที่มีคุณสมบัติที่เหมาะสมกับพื้นที่นั้นด้วย และทำการบดอัดให้แน่นตามที่แบบกำหนด


4. การเตรียมหน่วยงานก่อสร้าง

การเตรียมงานก่อสร้างเป็นสิ่งที่จำเป็นที่จะทำให้การก่อสร้างถูกดำเนินไปได้อย่างรวดเร็ว

และยังทำให้มองเห็นปัญหาที่อาจจะเกิดขึ้นในอนาคตจากการดำเนินงานก่อสร้างได้ ดังนั้นการ

เตรียมหน่วยงานก่อสร้าง จึงจำเป็นจะต้องมีผู้มีประสบการณ์และมีความรู้ความสามารถ หรือ ทักษะในการจัดการงานก่อสร้างต่างๆ เพื่อให้งานถูกดำเนินไปอย่างรวดเร็วและเกิดปัญหาหน้างานน้อยที่สุด


5. การวางผัง

เป็นการกำหนดตำแหน่งของงานก่อสร้าง หรือโครงการที่จะทำการก่อสร้างว่าจะตั้งอยู่ฝั่งใด เช่น ตั้งอยู่ตรงกลางพื้นที่ หรือ อาจจะตั้งฝั่ง ซ้าย หรือ ขวา ทุกอย่างของการวางผังขึ้นอยู่กับการออกแบบของเจ้าของโครงการ หรือ สภาพแวดล้อม ว่าสามารถทำอะไรได้บ้าง หรือ ไม่สามารถทำอะไรได้บ้าง ซึ่งต้องทำการตรวจสอบอีกรอบ


จากลำดับขั้นตอนตามที่กล่าวมาการปฏิบัติอาจมีสลับหรือซ้อนทับกันบางส่วน รวมถึงอาจมีการปรับเปลี่ยนไปตามสถานการณ์หน้างานตามความเหมาะสม


เรียบเรียงโดย : V45 GROUP
Comments


bottom of page